SOL FOR SKIN

จากความตั้งใจที่อยากจะให้การดูแลผิวพรรณนั้นเป็นเรื่องง่ายๆจนกลายมาเป็นแบรนด์เล็กๆแบรนด์หนึ่งที่อยากจะพัฒนาผลิตภัณฑ์บำรุงผิวที่ทุกคนใช้แล้วผิวสุขภาพดีจนผิวอยากร้องเพลง

MY SOL FOR SKIN STORY

  “ ซอล ฟอร์ สกิน ” เริ่มต้นจากความชื่นชอบ และความใส่ใจในการดูแลผิวพรรณจึงทำให้มีความคิดที่อยากจะสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวที่เปี่ยมไปด้วย ส่วนประกอบที่ดีและมีคุณภาพ  จนกลายมาเป็นแบรนด์สกินแคร์ แบรนด์หนึ่งที่มีความตั้งใจที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์บำรุงผิวให้ดีและมีวิธีการใช้งานที่ง่าย สะดวก จึงมีการนำเอา นวัตกรรม มาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์

   อีกทั้งเรายังมีแนวความคิดที่อยากจะให้ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวของเรานั้นเป็นดั่งเพื่อนสนิทของทุกคน เราจึงได้คำนึงถึงรูปแบบในการใช้งานโดยเรามีความตั้งใจที่จะให้ผลิตภัณฑ์ของเรานั้นให้อยู่ในรูปแบบของ Customer friendly ซึ่งก็คือ ผลิตภัณฑ์ของเราจะต้องสามารถใช้งานง่าย สะดวก และไม่ยุ่งยาก เพื่อตอบสนองวิถีชีวิตในปัจจุบันที่เต็มไปด้วยความรีบเร่ง และเพื่อให้ทุกคนสามารถบำรุงผิวได้ง่ายๆในขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยากนั่นเอง 

 

 

SOL FOR SKIN

เราอยากให้คุณมีผิวที่สุขภาพดีจนผิวอยากร้องเพลง